Środa, 21 lutego 2024
imieniny: Eleonory, Kiejstuta, Fortunata

Aktualności

Ogłoszenie Wójta Gminy Mirzec

23.09.2017 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Ogłoszenie wójta gminy Mirzec Mirosława Seweryna o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mirzec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko".

 


Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1405, z późn. zm) oraz Uchwały Rady Gminy w Mircu Nr XLII/273/2014 z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia nowej edycji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mirzec, zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mirzec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko".

Projekt studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie do publicznego wglądu w dniach od 26 września do 26 października 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Mirzec, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec, pokój nr 313 w godz. od 7.30 do 15.30 (w poniedziałki do 17.00) a także na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP ) - http://ugmirzec.sisco.info/.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mirzec odbędzie się w dniu 6 października 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Mirzec, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec (sala konferencyjna Urzędu Gminy Mirzec) o godz. 16.00.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm) osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu studium.

Uwagi do projektu Studium oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia

17 listopada 2017r. do Wójta Gminy Mirzec na piśmie:

  • w sekretariacie Urzędu Gminy Mirzec, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec,
  • drogą pocztową na adres Urząd Gminy Mirzec, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec,
  • drogą elektroniczną na adres ug_mirzec@poczta.onet.pl lub za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP lub ustnie do protokołu.

Uwaga lub wniosek powinny zawierać: nazwisko, imię (lub nazwę jednostki organizacyjnej), adres, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Mirzec.

Wójt Gminy Mirzec
Mirosław Seweryn


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 sekretarz@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn tel. (041) 27 67 174 skarbnik@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl